Klaipėdos universiteto ir Mokyklų tobulinimo centro projektas ,,Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“ (projektą finansuoja Europos Sąjunga (projekto Nr. S-DNR-20-4), pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Title Image

Technologiniai ir žmogiškieji ištekliai

Kai kalbame apie skaitmeninių mokymo(si) priemonių, integruojančių dirbtinį intelektą ir mokymosi analitiką, naudojimą bendrojo ugdymo mokyklose, kyla klausimas, kokie technologiniai ir žmogiškieji ištekliai tam yra būtini? Šių išteklių pagrįstumą lemia tai, kokią įrangą ir įrankius turime, ar yra pakankamai žmonių, turinčių reikalingų žinių, įgūdžių, gebėjimų juos naudoti?

Technologiniai ištekliai

 • Mokyklose norint naudoti skaitmenines mokymo(si) priemones (kompiuterius ir jų priedus, planšetes, interneto ryšį, programinę įrangą ir kt.) reikia technologinės infrastruktūros. Mokytojų nuomone, darbą labai palengvintų pakankamas kiekis skaitmeninės įrangos, geriausia personalizuotas, kiekvienam vaikui asmeniškai skirtas įrenginys. Taip pat labai svarbus geras interneto ryšys, kuris sudarytų sąlygas dirbti dideliam skaičiui prisijungusiųjų prie skaitmeninių mokymo(si) priemonių.
 • Bendra mokinių prisijungimo prie naudojamų skaitmeninių mokymo(si) priemonių, mokymosi platformų paskyra. Labai svarbu sukurti bendras prisijungimo prie įvairių skaitmeninių mokymo(si) priemonių paskyras, kad mokiniams nebūtų sunkumų prisiminti prisijungimo vardą ir slaptažodį. Patarimas mokytojui – turėti atsarginę mokinių prisijungimo prie skaitmeninių mokymo(si) priemonių slaptažodžių kopiją.
 • Mokyklos, mokytojų pasirinktos skaitmeninės mokymo(si) priemonės. Siūlome pasirinkti tiek mokytojui, tiek mokiniams patogias ir pedagogiškai vertingas skaitmenines mokymo(si) priemones. Siektina, kad jos būtų suderintos su Bendrosiomis ugdymo programomis, su ugdymo turiniu, elektroniniais dienynais.
 • Mokyklos skaitmeninė mokymo(si) paramos erdvė mokytojams, mokiniams ir tėvams. Joje turi būti vaizdo įrašai, paaiškinantys, kaip naudotis platformomis, kokius duomenis galima stebėti, kaip mokymosi analitika ir dirbtinis intelektas gali padėti tobulėti, kur galima kreiptis pagalbos, atsakymai į dažniausiai kylančius klausimus.
 • Prieigų prie duomenų valdymas. Kai mokymas(is) vyksta skaitmeninėmis technologijomis grindžiamoje mokymosi aplinkoje, atsiranda tam tikra besimokančiojo sąveika su mokymuisi naudojama skaitmenine priemone, kaupiasi besimokančiojo mokymosi patirtys, atlikti darbai, duomenys apie mokinius. Būtina paskirti tokių duomenų valdytojus, t. y. asmenis, galinčius matyti, tvarkyti gaunamus duomenis.

Žmogiškieji ištekliai

 • Mokykloje įsteigta informacinių komunikacinių technologijų koordinatoriaus pareigybė. Šias pareigas einančio asmens funkcijos – užtikrinti metodinę, didaktinę paramą, renkantis, naudojant skaitmenines mokymo(si) priemones, susiejant jose atliekamas veiklas su ugdymo tikslais, ir IKT priežiūra bei paramos teikimas mokykloje.
 • Mokytojų skaitmeninė kompetencija, kuri yra pagrindas naudojant skaitmenines mokymo(si) priemones, taip pat ir integruojant dirbtinį intelektą bei mokymosi analitiką. Svarbu, kad pats mokytojas norėtų dirbti su tokiomis skaitmeninėmis priemonėmis, domėtųsi ugdymo inovacijomis.
 • Bendradarbiavimo kultūra. Mokytojų tarpusavio pagalba, bendradarbiavimas, keitimasis informacija, dalijimasis gerąja patirtimi gali paskatinti naudoti skaitmenines mokymo(si) priemones, o iškilus klausimų dėl jų naudojimo, gali padėti rasti atsakymus ir priimti efektyvius sprendimus.
 • Administracijos palaikymas. Norint motyvuoti mokytojus naudoti skaitmenines mokymo(si) priemones ugdymo procese, būtinas administracijos palaikymas, motyvacija.

Mokytojų skaitmeninė kompetencija suprantama kaip:

 • mokytojo gebėjimas pažinti ir įvaldyti skaitmenines technologijas, kritiškai ir atsakingai naudotis jomis ugdymo procese;
 • kompiuterinio, informacinio, medijų, duomenų raštingumo, žinių, įgūdžių, gebėjimų bendrauti ir bendradarbiauti bei moderniomis priemonėmis spręsti problemas, skaitmeninio turinio kūrimo, saugumo, kritinio mąstymo ir vertybinių nuostatų visuma.

Naudojantiems duomenų analitiką mokytojams labai svarbūs šie gebėjimai: duomenų vertinimo, informacijos ir skaitmeninio turinio parengimo, duomenų, informacijos ir skaitmeninio turinio valdymo. Taip pat labai svarbios ir mokytojo nuostatos: domėjimasis naujovėmis, noras tobulėti, dalintis, bendradarbiauti.

     

Aida Norvilienė

2021-12-31