Klaipėdos universiteto ir Mokyklų tobulinimo centro projektas ,,Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“ (projektą finansuoja Europos Sąjunga (projekto Nr. S-DNR-20-4), pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Eduten Playground

Eduten organizacija, bendradarbiaudama su Turku universitetu, kuria tarptautinę matematinio raštingumo mokymosi platformą Eduten Playground. Platforma suteikia galimybę mokiniams įvairiose pasaulio vietose plėtoti savo akademinį potencialą, naudojant motyvuojančią skaitmeninio mokymosi platformą. Eduten Playground yra dirbtiniu intelektu paremta ir mokymosi analitiką integruojanti skaitmeninė platforma, sudaranti prielaidas individualiam ir personalizuotam mokymuisi, įtraukiant mokinius į sužaidybintų užduočių atlikimą.

Platformos bibliotekoje yra daugiau nei 15 000 paruoštų užduočių. Tyrimai rodo, kad mokiniai, aktyviai mokydamiesi ir realiuoju laiku gaudami grįžtamąjį ryšį, atlieka iki aštuonių kartų daugiau užduočių nei mokydamiesi tradiciniu būdu. Automatizuotas vertinimas taupo mokytojo laiką, o mokymosi analitika suteikia informaciją apie kiekvieno mokinio stipriąsias ir tobulintinas sritis.

Eduten Playground platformos tikslai:

 • sumažinti mokytojų darbo krūvį ir užtikrinti sklandų mokymąsi;
 • sudaryti mokytojams galimybes laiką skirti bendravimui su mokiniais, o ne jų darbų tikrinimui;
 • naudoti skaitmeninius įrankius, kurie sudomina mokinius.

Platformos kontekstas

Eduten Playground platforma yra sukurta Suomijoje ir grindžiama daugiau nei 15 metų universiteto mokslininkų atliekamais skaitmeninio mokymo ir mokymosi tyrimais. Eduten Playground platforma naudojama daugiau kaip 40-yje pasaulio šalių. Pavyzdžiui, Suomijoje platforma naudojasi per 400 tūkst. mokinių ir 36 proc. mokytojų.

Filosofija ir vizija

Eduten Playground platforma yra orientuota į matematinio raštingumo (autoriai tai vadina numeracija, angl. numeracy), gebėjimų ugdymą. Numeracija apibrėžiama kaip gebėjimas suprasti skaičius, juos atpažinti ir naudoti kasdieniame bei akademiniame kontekstuose. Platformos tikslas – ne įvertinti matematinius gebėjimus, bet suprasti, kaip įgyjami numeracijos gebėjimai, kurie yra tolesnio matematikos ir kitų su skaičiais susijusių disciplinų mokymosi pagrindas.

Eduten Playground kūrėjai pasitelkia duomenis ir mokymosi analitiką, kad būtų atskleistas kiekvieno besimokančiojo potencialas. Mokymosi analitikos ekspertai, prieš sukurdami platformą, analizavo daugybę nesėkmingų bandymų pritaikyti skaitmenines mokymo ir mokymosi priemones. Paaiškėjo, kad turimos priemonės nepadėjo teikti mokiniams grįžtamojo ryšio, vertinti testų ir egzaminų užduočių. Nesulaukus grįžtamojo ryšio, mokinių motyvacija buvo žema. Todėl tyrėjų komanda siekė sukurti būdą, kaip automatiškai tikrinti užduotis ir teikti grįžtamąjį ryšį mokiniams. Prie platformos rengimo ir plėtojimo iki šiol prisideda įvairių disciplinų atstovai (psichologai, edukologai, IT specialistai).

Eduten Playground platforma grindžiama šiomis idėjomis:

 • skatinama mokytojų tinklaveika (mokytojai mokytojams);
 • lygios ir socialiai teisingos mokymosi galimybės kiekvienam;
 • ugdomi esminiai numeracijos gebėjimai;
 • mokymosi analitika padeda mokytojams įgyvendinti ugdymo tikslus;
 • mokymasis tampa personalizuotas.

Mokymosi analitika ir dirbtinis intelektas

Vienas pagrindinių mokymosi analitikos privalumų Eduten Playground platformoje – galimybė mokytojams gauti suprantamus duomenis apie mokinių mokymąsi. Gaunami duomenys yra vizualizuoti, susisteminti ir pateikti aiškiomis formomis, kad būtų taupomas atliktų užduočių tikrinimo laikas, o mokytojai galėtų dėmesį sutelkti į mokinių pažangą ir mokymo(si) procesų tobulinimą. Nuolatinis duomenų rinkimas ir mokymosi proceso stebėjimas sumažina testų poreikį ir jų keliamą stresą. Eduten Playground platformoje dirbtinis intelektas padeda personalizuoti mokinių mokymąsi, kadangi pagal išspręstas užduotis yra identifikuojami mokiniui kylantys sunkumai. Įvertinus surinktus duomenis, mokiniams pateikiamos optimalaus sudėtingumo užduotys, kurios jiems yra nei per sunkios, nei per lengvos.

Bendradarbiavimas ir sąveikos mokantis

Eduten Playground platforma padeda geriau suprasti, kaip mokosi kiekvienas mokinys ar klasė, ir teikti grįžtamąjį ryšį mokiniams, tėvams, mokyklos vadovams. Bendradarbiavimas ir tinklaveika – sėkmingo mokymo bei mokymosi sąlyga. Paveikslėlyje galima matyti, kaip vyksta sąveika tarp mokytojo, mokinio, tėvų ir skaitmeninės platformos. Iš mokinių profilio, kuris remiasi platformoje sugeneruotais duomenimis, mokytojas gauna informaciją apie kiekvieno mokinio silpnybes ir stiprybes. Pagal šiuos duomenis mokytojas suteikia personalizuotą pagalbą ir grįžtamąjį ryšį mokiniams bei jų tėvams. Tėvai pagal gaunamas detalias pažangos ataskaitas skatinami atitinkamai palaikyti savo vaikus. Svarbu, kad pats vaikas taip tampa atsakingas už savo mokymąsi, nes jis yra lygiavertis savo mokymosi proceso dalyvis.

Eduten Playground platformos principai

Galimybės mokytojui

Galimybės mokytojui susijusios su ugdymo individualizavimu ir diferencijavimu. Mokytojas platformoje gali:

 • nustatyti matomų užduočių kiekį pamokoje. Pavyzdžiui, kai siekiama sumažinti mokymosi krūvį, galima apriboti, kad visai klasei arba tam tikriems mokiniams būtų prieinamos tik atitinkamos užduotys;
 • priskirti individualius trofėjų lygmenis mokiniams. Kai siekiama padidinti mokinių motyvaciją, galima koreguoti vertinimo skalę, t. y. padaryti taip, kad mokinys įvertinimą gautų pagal savo gebėjimų lygį ir atitinkamą pažangą. Taip mokiniai, kurie nepasiekia aukščiausio lygmens, tačiau padaro didelę pažangą, yra apdovanojami ir tuo dar labiau motyvuojami mokytis;
 • suskirstyti mokinius į parengiamąsias ar papildomas grupes. Jei siekiama parinkti optimalų mokymo(si) krūvį pagal mokinių gebėjimus, tai užduočių skaičių ir pobūdį galima sumažinti arba padidinti. Pavyzdžiui, mokinius, kuriems reikia daugiau laiko naujai temai suprasti, galima paskirti į parengiamąją grupę, kurioje jie sprendžia lengvesnes, temai pasiruošti reikalingas užduotis. Arba mokiniams, kurie  temą yra gerai išstudijavę, galima pateikti sudėtingesnes užduotis.
 • Kurti atskirus kursus (lengvesnius arba sunkesnius). Siekiant diferencijuoti turinį, mokiniams galima sukurti ir atskirus kursus. Mokiniai spręs skirtingas užduotis ar net mokysis skirtingų temų. Pavyzdžiui, mokytojas, matydamas, kad aštuntos klasės mokinys turi spragų iš penktos klasės temos, gali priskirti atskirą ir atitinkamą penktos klasės kursą, kurį mokinys mokysis personalizuotai.

Platformos naudojimo dažnumas

Pasirenkant platformos naudojimo dažnumą, rekomenduojama atsižvelgti į mokinių ir klasės specifiką. Kaip teigia Eduten Playground platformos kūrėjai, jos naudojimas neturi tapti kiekvienos pamokos dalimi. Paveikslėlyje galima matyti pavyzdį, kaip darbas su Eduten Playground papildo bendrą mokymosi procesą. Pavyzdžiui, pirmadienį mokytojas pristato naują temą ir skiria praktines užduotis, antradienį dirbama su pratybomis, o namuose mokiniai dirba su platforma, gilindami dar ankstesnės temos žinias. Tuomet trečiadienį pamokoje naudojama Eduten Playground platforma ir skiriamos naujos užduotys su platforma namuose. Skaitmeninės pamokos metu yra surenkami reikalingi duomenis, pagal kuriuos planuojamos ir likusios savaitės pamokos. Ketvirtadienį ir penktadienį yra tęsiamas darbas tyrinėjant, dirbant su pratybomis ar grupėse. Kad galima būtų surinkti prasmingus duomenis ir pažadinti mokinių smalsumą, platformą pakanka naudoti vieną kartą per savaitę. Eduten Playground platforma nepakeičia tradicinių mokymosi formų, o tik jas papildo.

Kaip dažnai šią platformą reikėtų naudoti? Rekomenduojama atsižvelgti į savo mokinių ir klasės poreikį, tačiau, kaip teigia Eduten Playground platformos kūrėjai, naudojimas neturi tapti kiekvienos pamokos dalimi. Paveikslėlyje žemiau galima matyti pavyzdį, kaip darbas su Eduten Playground papildo bendrą mokymosi procesą – skaitmeninės pamokos metu yra surenkami reikalingi duomenis, pagal kuriuos planuojamos ir kitos savaitės pamokos pagal norimus mokytojo (-os) metodus. Matoma, kad vienas kartas savaitėje yra pakankamas tam, kad susirinktumėm prasmingus duomenis bei pažadintumėm mokinių smalsumą. Eduten Playground platforma nepakeičia tradicinių mokymosi formų, o tik jas papildo. 

Agnė Motiejūnė

2021-12-31