Klaipėdos universiteto ir Mokyklų tobulinimo centro projektas ,,Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“ (projektą finansuoja Europos Sąjunga (projekto Nr. S-DNR-20-4), pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Title Image

Sąveika ir tinklaveika

Išmaniosios skaitmeninės platformos su mokymosi analitikos galimybėmis – tai nauji mokytojų ir mokyklų darbo įrankiai, kuriuos reikia gerai pažinti ir įvaldyti, atrasti jiems tinkamą vietą pamokose, ugdymo procese ir visos mokyklos gyvenime. Ugdymo naujovių įgyvendinimą mokykloje dažnai lydi abejonės, nesėkmės baimė, vienišumo jausmas, informacijos, žinių, gebėjimų trūkumas, pagalbos stoka. Mokykloje – besimokančioje bendruomenėje – turi būti sukuriama palanki ugdymo naujovių įgyvendinimo terpė, apimanti tinkamą komunikaciją, erdvę ir laiką bendrai veiklai, profesinio tobulėjimo koordinavimą ir kitus aspektus. Tad svarbu atrasti konkrečias bendradarbiavimo ir tinklaveikos strategijas, kurios padėtų ir mokytojams, ir visai mokyklos bendruomenei integruoti išmaniąsias skaitmenines platformas į kasdienį mokyklos darbą ir naudoti jų teikiamas galimybes mokinių mokymosi pažangai.

Remdamiesi DIMA_LT projekto mokyklų patirtimi, siūlome pasinaudoti išbandytomis strategijomis, padėjusioms mokyklų bendruomenėms praturtinti ugdymo procesą dirbtinio intelekto ir mokymosi analitikos galimybėmis.

Mokytojų bendradarbiavimas ir tinklaveika

 • Skaitmeninių platformų pasirinkimas atsižvelgiant į mokyklos strategiją

Susidomėjimas ir iniciatyva pradėti taikyti skaitmenines platformas su mokymosi analitika gali kilti iš pavienių mokytojų ar jų grupių, mokyklos vadovų, tėvų. Svarbiausia, kad sprendimai būtų priimami kolegialiai, o platformos pasirenkamos pagal mokyklos prioritetus ir strategines kryptis. Taip bus gaunama didžiausia nauda visai mokyklai iš mokymosi analitikos teikiamų galimybių, kadangi nebus užsidaryta pavienėse klasėse, o geroji patirtis, inovatyvūs darbo metodai bus skleidžiami visoje mokyklos bendruomenėje. Kiekviena išmanioji skaitmeninė platforma, turinti dirbtiniu intelektu grindžiamą mokymosi analitikos funkciją, yra paremta tam tikra ugdymo filosofija (pvz., Learn Lab remiasi giluminio mokymosi, o Eduten – skaitmeninės kompetencijos ugdymo samprata). Siūlome apgalvoti, kaip tai siejasi su jūsų mokyklos ugdymo tikslais ir prioritetais, kaip tai galėtų praturtinti mokinių mokymosi galimybes bei patirtis, pasiekti jūsų išsikeltus tikslus.

 • Mokyklos komandos suformavimas

Kiekvieną naujovę įgyvendinti lengviau, kai veikiama ne po vieną, o kartu su komanda. Rekomenduojame suburti mokykloje mokytojų, norinčių išbandyti darbą su skaitmenine platforma, komandą, kuri būtų pasiryžusi ne tik pati ją naudoti savo pamokose, bet ir dalintis savo patirtimi su kolegomis – kitais mokyklos mokytojais.

 • Nuolatinis komandos susitikimų laikas

Laiko trūksta visiems, tačiau mokytojų komandos susitikimams skirtas nuolatinis laikas labai svarbus siekiant motyvacijos diegti inovacijas ugdymo praktikoje. Susitikimų metu galėtų būti dalijamasi patirtimi ir idėjomis, teikiama savitarpio pagalba, sprendžiamos problemos, planuojama patirties sklaida mokykloje ir už mokyklos ribų.

 • Koordinatoriaus vaidmuo

Mokykloje siūlome paskirti naudojamos platformos koordinatorių, kuris būtų atsakingas už bendradarbiavimą su platformos kūrėjais arba tiekėjais, mokyklos komandos darbo koordinavimą, problemų sprendimą, jungimąsi į nacionalinius ir tarptautinius platformos naudotojų tinklus.

 • Informacinių technologijų mokytojų įtraukimas

Skaitmeninių mokymosi priemonių naudojimas kelia nemažai technologinių iššūkių. Todėl tikslinga į mokyklos komandą įtraukti informatikos mokytojus, kurie pagelbėtų mokytojams sprendžiant IT problemas. Be to, ir per informacinių technologijų pamokas mokiniai galėtų tobulinti tuos gebėjimus, kurie reikalingi dirbant su platformomis.

 • Patirties ir naujų idėjų sklaida mokykloje

Jūsų patirtis vertinga ne tik jums ir jūsų mokiniams, bet ir kolegoms, dirbantiems su kitomis klasėmis. Siūlome darbo su platformomis patirtį skleisti mokykloje per metodinės grupės susitikimus ar kitas mokyklos struktūras, kuriant mokykloje bendradarbiavimo kultūrą, kai remiamasi įrodymais ir duomenimis, draugišku ir atviru dialogu, konstruktyviu grįžtamuoju ryšiu ir nuolatiniu savo veiklos apmąstymu bei tyrinėjimu. Darbas su skaitmeninėmis platformomis paprastai prasideda nuo intensyvios mokytojų profesinio tobulėjimo programos, kurios metu mokytojai iš pradžių įvaldo techninius platformos parametrus, o vėliau einama vis gilyn, mokomasi analizuoti mokinių mokymosi duomenis, priimti jais grįstus sprendimus, „įdarbinant“ dirbtinio intelekto generuojamus siūlymus. Tikslinga po kiekvienos tokių mokymų sesijos mokyklos komandoje aptarti mokymo medžiagą, tarpusavyje išsiaiškinti kylančius klausimus, kartu ieškoti sprendimų, skleisti šią patirtį ir tarp kitų mokyklos mokytojų.

 • Dalykinė integracija ir mokytojų bendradarbiavimas pamokose

Learn Lab platforma yra ypač tinkama dalykinei integracijai ir mokytojų bendradarbiavimui kartu dirbant su tos pačios klasės mokiniais. Taip sukaupiama daugiau duomenų apie mokinių mokymąsi, jų mokymasis analizuojamas įvairesniais aspektais. Siūlome mokytojams ieškoti integruojančių temų, bendradarbiauti planuojant trimestrų / semestrų /metų tikslus, tuo prisidedant prie visuminio mokinių kompetencijų ugdymo.

 • Tinklaveika su Lietuvos ir kitų šalių mokytojais

Išmaniosios skaitmeninės platformos, tokios kaip LearnLab arba Eduten Playground, jungia įvairių šalių mokytojus ir mokinius į bendrą tinklą. Kuo daugiau duomenų apie mokinių mokymąsi bus sukaupta šiose platformose, tuo patikimesni bus su dirbtinio intelekto pagalba generuojami sprendimai. Kita vertus, mokytojai gali ne tik pasinaudoti platformose jau sukauptu ugdymo turiniu, bet ir patys jį kurti bei juo dalintis su Lietuvos ir kitų šalių mokytojais. Siūlome mokykloms išnaudoti įvairiausias tinklaveikos galimybes, Lietuvoje ir kitose šalyse ieškant partnerių ir bendraminčių.

Bendradarbiavimas su tėvais

Išmaniosios skaitmeninės platformos sudaro galimybes tėvams įsitraukti į savo vaiko mokymąsi, padedant įveikti mokymosi barjerus, pasidžiaugti sėkme, efektyviau bendradarbiauti su mokytojais, turėti aiškesnį supratimą apie mokymo(si) procesą ir rezultatus. Viena vertus, tėvai palaiko skaitmeninių naujovių diegimą mokyklose. Kita vertus, jiems kyla daug nerimo ir klausimų, ypač apie jautrių duomenų apsaugą, prie ekranų praleidžiamą laiką, platformų naudą ir dirbtinio intelekto naudojimą mokantis. Mokyklos, diegiančios skaitmenines platformas, pareiga – bendradarbiauti su tėvais, juos tinkamai informuojant ir įtraukiant. Siekiant prasmingo bendradarbiavimo su tėvais tikslinga:

 • tėvus informuoti raštu, trumpai pristatant naudojamų platformų privalumus, vertingumą mokiniams ir tėvams, sąsajas su mokyklos prioritetais. Laiške reikėtų pateikti nuorodas, kur jie galėtų rasti daugiau informacijos, tyrimų duomenų, kitų mokyklų patirties;
 • tėvams surengti pristatymą, kurio metu jiems suprantama kalba būtų nurodyta platformos esmė, pademonstruota, kaip platforma veikia, kaip vaikai prisijungs ir ja naudosis, kokią informaciją gaus tėvai, kaip reikėtų suprasti ir interpretuoti mokymosi analitikos duomenis. Ne mažiau svarbus ir laikas klausimams, kad tėvai galėtų išsiaiškinti viską, kas jiems rūpi;
 • nuolat palaikyti ryšį su tėvais, atsakyti į jiems kylančius klausimus, atskleisti įvairiapusius mokinių pasiekimus, aptarti tobulėjimo galimybes. Svarbiausia, kad tėvai, gaudami jiems pateiktą informaciją apie vaikų mokymąsi, jaustųsi ramiai ir saugiai, žinotų, koks jų įsitraukimas ir pagalba reikalingi.

DIMA_LT projekto komandos susitikimo su tėvais  vaizdo įrašas (2021 09 21)
https://youtu.be/e8q8bS5z8io

Eglė Pranckūnienė

2021-12-31