Klaipėdos universiteto ir Mokyklų tobulinimo centro projektas ,,Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“ (projektą finansuoja Europos Sąjunga (projekto Nr. S-DNR-20-4), pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

LearnLab PLATFORMA

Naudodami LearnLab platformą mokytojai ir pedagogai gali kurti užsiėmimus ir pristatymus, įvairias interaktyvias užduotis. Mokytojai(os) gali vizualizuoti savo pristatymų turinį ir paskatinti mokinius aktyviai dalyvauti pamokoje išmaniuosiuose įrenginiuose reaguojant bei išsakant savo mintis, pateikiant atsakymus ar klausimus. LearnLab platformoje yra talpinamas mokytojų kuriamas turinys, kuris tampa prieinamas visiems šalies mokytojams. Skatinant turinio dalinimosi kultūrą, yra taupomas mokytojų laikas, užtikrinama didesnė resursų pasiūla bei kūrybiškų pamokų įvairovė. Platformoje esanti mokymosi analitika įgalina mokytojus ir mokinius geriau suprasti mokymosi procesą.

Platformos kontekstas

LearnLab platforma sukurta ir plačiai naudojama Norvegijoje, Švedijoje, Danijoje. Pavyzdžiui, per pusantrų metų Norvegijoje apie 30 proc. mokyklų pradėjo naudoti LearnLab. Platformos įkūrėjai turi daugiau nei 25 metų patirtį švietime. Platforma didelį dėmesį skiria duomenų apsaugai.

Filosofija ir vizija

LearnLab filosofija remiasi mokslininkų M. Fullan, H.Gardner, A. Bandura koncepcijomis. Mokymosi pagrindu tampa giluminis mokymąsis, aukštesniųjų mąstymo gebėjimų (susieti, analizuoti, apibendrinti, kurti) ugdymui. LearnLab vertybės – pagarba žmogaus teisėms, socialinis teisingumas, profesionalumas, gerovė, įtrauktis, demokratija.

LearnLab ilgalaikė vizija – sukurti švietimo vertinimo alternatyvą. Pasak platformos kūrėjų, vienas didžiausių iššūkių švietime yra vertinimo sistema, kuri neatliepia dabartinių švietimo tikslų ir siekių ugdyti visapusišką, kritiškai mąstančią asmenybę, kuri kelia klausimus, o ne tik geba atkartoti išmoktus „teisingus“ atsakymus. Naudojant mokymosi analitiką, galima užtikrinti formuojamąjį vertinimą ir grįžtamąjį ryšį kiekvienam mokiniui, ne tik vertinant mokinius standartizuotu testu ar egzaminu proceso pabaigoje, o atliepiant holistinio ugdymosi tikslus.

Mokymosi analitika ir dirbtinis intelektas

Mokymosi analitika LearnLab platformoje yra skirta giluminiam ir ilgalaikiam besimokančiųjų mokymosi proceso stebėjimui. Kiekvienas mokinys platformoje susikuria savo individualų profilį. Platformoje nuolat ir sistemiškai kaupiami mokinių darbai, pristatymai, reakcijos, refleksijos, mokytojo(s) grįžtamasis ryšys. Didelis dėmesys skiriamas formuojamam vertinimui (t.y. didesnis dėmesys procesui, o ne rezultatui), duomenų apsaugai bei sistemoms, užtikrinančioms, kad duomenys nebūtų naudojami trečiųjų šalių.

Dirbtinis intelektas LearnLab platformoje yra skirtas tam, kad taupytų mokytojų laiką, kurį būtų galima skirti sąveikai su mokiniais ir bendravimui, t.y. tam, ko negali pakeisti technologijos. Šiuo metu platformoje naudojami dirbtinio intelekto metodai skirti susisteminti mokinių vertinimus bei įsivertinimus. Ateityje planuojama kurti daugiau įrankių, kurie būtų paremti mokinių mokymosi duomenų analize. Planuojama, kad dirbtinis intelektas mokysis iš mokinių preferencijų, giluminio mokymosi procesų bei užduočių atlikimo ir pagal tai teiks pasiūlymus bei individualizuos ugdymo turinį.

LearnLab tikslas

Platformos kūrėjų dėmesio centre – giluminis mokymasis, kai mokiniai analizuodami pateiktą medžiagą stengiasi ją suprasti, suvokti, o ne įsiminti pavienes jos detales. Pateiktame paveiksle galima matyti dvidešimt vieną giluminio ugdymosi požymį, į kurį orientuojasi LearnLab platforma. Pavyzdžiui, siekiant ugdyti mokinių bendradarbiavimo gebėjimus, platformoje gali būti skiriama grupinė užduotis. ją atlikdami mokiniai turi pasiskirstyti atsakomybėmis ir sukurti minčių žemėlapius ar kūrybinius projektus (pavyzdžiui, darnaus vystymosi temą atliepiančią knygą). Rekomenduojama mokiniams teikti atviras užduotis, skatinančias aukštesniuosius mąstymo gebėjimus. Tokiai užduočiai atlikti skiriama laiko, kad mokiniai ne tik paviršutiniškai prisiliestų prie konceptualių idėjų, tačiau turėtų laiko apmąstyti, susieti skirtingas sąvokas ir sampratas. Mokiniai skatinami būti aktyviais mokymosi proceso veikėjais, interaktyviai reaguoti į pamokos turinį. Pavyzdžiui, mokytojui(-ai) demonstruojant skaidres mokiniai gali tuo pačiu metu platformoje užduoti klausimus, pateikti reakcijas ar išsakyti savo nuomonę. LearnLab kūrėjai pabrėžia, kad užtikrinant giluminį mokymąsi svarbu kurti tam palankią visą mokyklos ekosistemą, apimančią ugdymo turinio atitikimą giluminiam mokymuisi, mokytojų mokymąsi, bendradarbiavimą kuriant tarpdisciplinines užduotis.

Giluminis mokymasis: LearnLab platformos prieiga

Mokytojo(s) galimybės LearnLab platformoje

Interaktyvaus turinio kūrimas

Platformoje mokytoja(s) gali kurti interaktyvų turinį (pamokos skaidres), pasinaudodama(s) siūlomomis užduočių kategorijomis:

  • Sukurti žodžių debesį. Kuomet mokytoja(s) nori sužinoti su viena ar kita sąvoka susijusią asociaciją, mokiniams kylančią idėją, galima paprašyti mokinių ją platformoje parašyti. Žodžių debesyje bus matomi visi mokinių paminėti žodžiai, o  dažniausiai pavartoti žodžiai vizualiai užims didesnę vietą.
  • Sukurti apklausą. Kuomet norima greitai sužinoti mokinių nuomonę tam tikru klausimu, mokytoja(s) gali pateikti klausimą, o mokiniai savo įrenginiuose pažymi savo pasirinkimus, kurie iškart matomi ekrane.
  • Suteikti galimybę mokiniams užduoti klausimus. Norint sužinoti mokiniams kylančius klausimus, galima sudaryti galimybę juos rašyti visos pamokos metu arba mokytojui(ai) atidarius atitinkamą skaidrę. Mokiniams pateikus klausimą, mokytoja(s) iškart jį pamato.
  • Įterpti vaizdo įrašą ar kitą vizualinę medžiagą. Rengiant interaktyvias skaidres, mokytoja(s) gali naudoti LearnLab duomenų bazę ir įterpti platformoje esančius paveikslėlius ir/ar vaizdo įrašus arba įkelti savo vaizdinį turinį.
  • Sukurti paveikslėlių debesį. Mokinių galima paprašyti įkelti paveikslėlius, kurie jiems sietųsi su tam tikra sąvoka, tema arba atsakytų į atitinkamą klausimą. Mokiniai gali įkelti savo paveikslėlius arba pasirinkti iš platformoje esančios bibliotekos. Mokiniams sukėlus paveikslėlius, vienoje skaidrėje matomi visos klasės sukelti vaizdai.
  • Sukurti klausimą (uždarą arba atvirą). Šiuo atveju galima įterpti klausimą su atsakymų variantais, kuriame mokiniai turėtų pasirinkti teisingą atsakymą, arba atvirą klausimą, kuriame mokiniai turėtų įrašyti atsakymus.
  • Sukurti užduotį, kurioje mokiniai gali rikiuoti (ranguoti) atsakymus. Kuomet siekiama suprasti, kaip mokiniai geba palyginti ar suprasti tam tikrų sąvokų ar įvykių seką, galima skirti užduotį, kurioje mokiniai sąvokas, reiškinius ar įvykius turi išrikiuoti mažėjančia ar didėjančia tvarka.
  • Sukurti užduotį, kurioje galima pateikti skirtingus argumentus. Kuomet norima paskatinti mokinius siūlyti skirtingus argumentus ar idėjas (pavyzdžiui, „už“ ir „prieš“), platformoje galima pateikti klausimą ir palyginti mokinių užrašytus argumentus.
  • Sukurti užduotį, kurioje mokiniai turėtų susieti atitinkamus konceptus. Kuomet norima paskatinti mokinius ieškoti sąsajų tarp skirtingų vaizdų ir sąvokų, juos galima surašyti skaidrėje, o mokiniai savo įrenginiuose susijusius žodžius turi sugrupuoti.
  • Surinkti arba išdalinti mokinių sukurtas istorijas ar minčių žemėlapius. Kuomet norima mokiniams skirti įvairias kūrybines užduotis, platformoje galima pateikti užduotį, į kurią mokiniai turi įkelti, pavyzdžiui, savo sukurtą knygą arba minčių žemėlapį. Tiek knygą, tiek minčių žemėlapį mokiniai gali kurti pačioje platformoje, pasinaudodami ten esančiais įrankiais, sąvokomis ir vaizdais.

Mokymo(si) duomenų bazės naudojimas

Mokytojai gali naudotis platformos biblioteka, kurioje yra sukeltas kitų mokytojų ir platformos kūrėjų sukurtas mokymo turinys (skaidrės su interaktyviomis užduotimis). Mokytoja(s) pamokas gali persikelti į savo paskyrą ir ten jas redaguoti, papildyti, dalintis su mokiniais. Pavyzdžiui, mokytoja(s), besiruošiantis pamokai apie energiją, paieškos skiltyje gali įvesti žodį „energija“, pasirinkti mokomąją klasę bei sritį ir taip pamatyti visą bibliotekoje esančią informaciją, atitinkančią pažymėtus kriterijus. Visą bibliotekoje esančią informaciją mokytoja(s) gali naudoti savo reikmėms ir prireikus redaguoti. Taip pat, bibliotekoje mokytoja(s) gali talpinti ir savo sukurtas pamokas.

Mokymosi analitikos panaudojimas

Platformoje didelis dėmesys skiriamas mokymosi analitikai, kuri remiasi kokybiniais duomenimis (mokytojo(s) teikiamu grįžtamuoju ryšiu, mokinių refleksijomis ir kt.). Visa informacija yra kaupiama platformoje, mokytoja(s) gali analizuoti mokinių mokymosi procesą ir priimti duomenimis grįstus sprendimus. Tai pat platforma sudaro galimybę sudaryti kiekvieno vaiko arba klasės profilį. Mokinio profilis yra sudaromas pagal mokinių interesus, jų raišką, bendrąsias kompetencijas bei kitus visuminiam ugdymui svarbius faktorius (loginis mąstymas, kritinis mąstymas, savęs vertinimas ir kt.). Pagal mokinių profilį gali būti planuojamos pamokos, atkreipiamas dėmesys į tam tikrų kompetencijų ugdymą(si) ar planuojamos mokinius labiausiai motyvuojančios veiklos formos.

Klasės / mokinio profilis LearnLab platformoje

LearnLab platformos įrankiams įvaldyti reikia laiko. Kol mokiniai įgus valdyti įrankius, gali prireikti kelių pamokų. Tačiau įgudus platformos naudojimas paspartins mokymąsi, sustiprins mokinių įsitraukimą, padės įvertinti mokinių gebėjimus. Tikėtina, kad mokiniai, kurie turi silpną motyvaciją ar susidomėjimo mokymusi lygį, taps aktyvūs ir įsitraukę.

Agnė Motiejūnė

2021-12-31