Klaipėdos universiteto ir Mokyklų tobulinimo centro projektas ,,Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“ (projektą finansuoja Europos Sąjunga (projekto Nr. S-DNR-20-4), pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Title Image

Socialinis ugdymas
(Giluminis / visuminis mokymasis)

GILUMINIS IR VISUMINIS MOKYMASIS. SOCIALINIO UGDYMO SRITIES DALYKŲ MOKYTOJŲ PATIRTIS DIRBANT SU SKAITMENINĖMIS PROGRAMOMIS

Mokymasis yra suvokiamas ne kaip žinių kaupimas ir turėjimas, bet kaip asmeniškai patiriamas ir išgyvenamas, realaus pasaulio ir jame egzistuojančių ryšių suvokimas, brandinantis ir keičiantis mokinius. Kalbėdami apie mokymąsi, galime išskirti giluminį ir visuminį mokymąsi. Pagrindinės sąlygos giluminiam mokymuisi yra mokantis stengtis suprasti, suvokti, o ne tik įsiminti atskiras detales. Visuminiam mokymuisi labai svarbu, kad mokymo(si) turinys apimtų mokinio asmenybės visumą (intelektą, emocijas, vaizduotę, kūną). Daugelis skaitmeninių mokymosi priemonių sukurtos siekiant skatinti giluminį ir konceptualųjį mokymąsi. Kokiose situacijose pasireiškia mokinių giluminis ir visuminis mokymasis? Kokie metodai ir kodėl skatina giluminį mokinių mokymąsi? Kaip pavyksta pamokose išvengti paviršinio mokymosi, kuris pasižymi žinių reprodukcija, nesiekiant suprasti esmės, o tik reprodukuoti informaciją, remiantis mechanišku įsiminimu? Socialinio ugdymo srities dalykų mokytojai dalijasi patirtimi, sukaupta dirbant su skaitmenine mokymo(si) programa LearnLab.

Prasmingas mokymasis, domėjimasis ir reflektavimas, susiejant jau turimas žinias su naujomis. Geografijos mokytoja dalijasi savo patirtimi, kaip ji, naudodama LearnLab programos Colab įrankį, efektyviai išnaudoja pamokos laiką, skirtą „žadinimui“, kai mokomoji veikla prasideda nuo nustatymo, kokia yra mokinių ankstesnė turima patirtis ir žinios, sudarančios prielaidas susieti naują informaciją su turima. Naudojant Colab įrankį, šiai pamokos daliai skirtą laiką galima panaudoti sužinant visų klasės mokinių nuomonę. Taip pat yra galimybė mokiniams mokytis ir susieti savo patirtį su kitų bendraklasių patirtimi, nes gali dėti patiktukus prie teikiamų atsakymų.

Minčių lietus naudojant LearnLab programos Colab įrankį

Analitinių gebėjimų naudojimas prasmėms atskleisti, motyvacija, vaizduotė ir savarankiškas mąstymas. Svarbiausia, kad giluminis mokymasis priklauso nuo mokinio motyvacijos ir įsitraukimo į temą, užduotį ir yra siejamas su ketinimu suprasti, o ne tiesiog atlikti užduotį.

Per geografijos pamokas iniciatyva perleidžiama mokiniams, rodant domėjimąsi jų patirtimi, remiantis jų asmeninėmis nuomonėmis, vertinimais. Sudaromos sąlygos mokiniams savarankiškai ir atsakingai dirbti, skatinamas ir palaikomas jų susidomėjimas, ugdomas gebėjimas kontroliuoti savo suvokimą, lyginti turimas žinias su naujomis ir jas jungti.

Informacijos paieška, atranka ir pateikimas naudojant LearnLab platformos Colab įrankį

Galimybė suvokti darnią analizuojamo reiškinio visumą, kartu gebant išskirti ir ją sudarančias dalis. Taigi giluminis mokymasis atsiranda tada, kai mokiniai suvokia sąvokas, ryšius ir suprastas svarbias idėjas bei procesus gali perkelti į naują turinį ir kontekstą. Mokytojai džiaugiasi sąvokų žemėlapių kūrimo įrankiu, kurį galima naudoti įvairiose pamokos dalyse.

3 kl. mokinio sukurtas sąvokų žemėlapis ir mokytojos refleksija (etikos pamoka)

6 kl. mokinio sukurtas sąvokų žemėlapis (istorijos pamoka)

Mokytojų nuomone:

  • CoLab įrankiu parengta pamoka visiškai atitinka aktyvios, įtraukiančios, įpareigojančios spręsti iššūkius ir užduotis pamokos apibūdinimą.
  • LearnLab yra puiki programa svarbiausioms XXI a. kompetencijoms (bendradarbiavimo, komunikacijos, kūrybiškumo, kritinio mąstymo, pilietiškumo, problemų sprendimo) ugdyti.
  • Programa leidžia mokiniams efektyviai apgalvoti savo veiklą, tobulinti ją: mokinių įsivertinimas nurodo mokytojui tolesnio ugdymo kryptis, padeda pasirengti ir planuoti ugdymo procesą, geriau suprasti mokinių poreikius ir galimybes.
  • Mokymosi analitikos įrankis padėjo įvertinti klasės ir kiekvieno mokinio kompetencijas, siekti personalizuoto mokymo, taikyti įvairias mokymosi strategijas įgalinantį bei kokybišką grįžtamąjį ryšį suteikiantį mokymąsi.
  • Suteikia daugiau galimybių mokiniams užduoti klausimus, tyrinėti, kurti prasmę, kalbėtis ir mokytis iš kitų bei kartu su kitais.

Pasak mokytojų, mokiniai, dirbdami grupėse ar porose, nuoširdžiai dalijasi išmintimi ir patyrimu, nesivaržo ir nerungtyniauja, siekia asmeninių ar bendrų klasės tikslų. Mokydamiesi grupėje mokiniai patiria įvairiausių minčių ir veiksmų spektrą, jo fone plečia ir vertina savo patyrimą. Gali taisyti vienas kito klaidas, įsivertinti be mokytojo įsitraukimo.

Kalbant apie giluminį mokymąsi, svarbus yra ir vertinimas. Į sąvoką vertinimas įeina daug aspektų: informacijos kaupimas, interpretavimas, apibendrinimas, grįžtamasis ryšys. Visa tai padaryti, pasak mokytojų, daug lengviau naudojantis LearnLab platforma ir jos įrankiais, kurie padeda mokytojui kurti interaktyvią ir įtraukiančią mokymosi aplinką, stiprinti mokinių gebėjimą geriau suvokti sąvokas ir jų ryšius, realiuoju laiku stebėti mokinių atliekamas užduotis, reguliariai teikti grįžtamąjį ryšį, vertinti.

Aida Norvilienė

2021-12-31