Klaipėdos universiteto ir Mokyklų tobulinimo centro projektas ,,Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“ (projektą finansuoja Europos Sąjunga (projekto Nr. S-DNR-20-4), pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Title Image

Socialinis ugdymas
(asmeninė pažanga ir personalizuotas mokymas(is))

ASMENINĖ PAŽANGA IR PERSONALIZUOTAS MOKYMASIS. SOCIALINIO UGDYMO DALYKŲ MOKYTOJŲ PATIRTIS DIRBANT SU SKAITMENINĖMIS PROGRAMOMIS

Asmeninės pažangos stebėjimas ir pokyčio pastebėjimas yra iššūkis ne tik mokytojui, bet ir mokiniui. Skaitmeninės mokymo ir mokymosi priemonės kuriamos tam, kad perimtų dalį mokytojo rutininio darbo, siekiant mokomojo dalyko uždavinių klasėje, ir padėtų mokytojui pastebėti, fiksuoti (ne)daromus kiekvieno mokinio pažangos žingsnius, priimti tinkamiausius sprendimus dėl mokymosi turinio, suasmeninti mokymosi tikslus, nustatyti, kokios ir kurioje srityje pagalbos reikia mokiniui, t. y. kurti personalizuoto mokymosi aplinką. Kita vertus, skaitmeninės mokymosi priemonės įgalina mokinį fiksuoti (ne)daromą pažangą, priimti sprendimus, susijusius su savarankišku mokymusi, išmokti kelti mokymosi tikslus, mokytis. Kokiose situacijose ir kaip pasireiškia mokinio asmeninė pažanga? Kas ir kodėl skatina mokinius (pa)stebėti daromą pažangą? Kokius sprendimus priima mokytojai, socialinio ugdymo dalykų (geografijos, istorijos, etikos ir tikybos) pamokose kurdami personalizuoto mokymosi galimybes? Mokytojai dalijasi patirtimi, sukaupta dirbant su skaitmenine programa LearnLab.

Mokinių gebėjimų pažinimas ir asmeninės pažangos stebėjimo galimybės

Mokydamiesi socialinio ugdymo dalykų (geografijos, istorijos, etikos ir tikybos), mokiniai susiduria su skirtingomis problemomis (skirtingi gebėjimai, patirtys, interesai), tačiau kiekvieno mokomojo dalyko siekiniai yra bendri visiems mokiniams. Skaitmeninės programos sudaro sąlygas pastebėti kiekvieno mokinio stiprybes bei silpnybes, daromą pažangą ir laiku reaguoti į iškilusius mokymosi sunkumus, įgalinti mokinius toliau mokytis.

Mokytoja dalijasi patirtimi apie mokymo(si) gaimybes LearnLab platformoje:

Mokiniai gali mokytis savo tempu, pasirinkti užduočių atlikimo būdus ir įvairias mąstymo kategorijas (atsiminimą, supratimą, taikymą, analizę, įvertinimą, kūrybą, pvz., kurti užduotis, testus, užduoti klausimus ir kt., naudodami Colab įrankį; kurti istorijas, knygas, naudodami StoryLab įrankį; kurti sąvokas, įvykių chronologiją, žemėlapį, naudodami IdeaLab įrankį). Mokinius motyvuoja tai, kad gali pasirinkti užduoties atlikimo būdą, pasitelkdami savo stipriąsias savybes, arba pasirinkti iššūkį, siekdami stiprinti silpnąsias savybes.

Istorijos pamoka naudojant Colab įrankį (7 kl.)

Integruotoje istorijos ir anglų kalbos pamokoje mokiniai, skaitydami anglų k. vadovėlyje pateiktą tekstą apie senovės graikų religiją ir remdamiesi šeštoje klasėje įgytomis istorinėmis žiniomis, naršydami internete, turi sukurti informacinio pobūdžio knygelę apie senovės graikų dievų pasaulį. Ir vėl čia mokiniai turi galimybę rinktis. Mokytojos nuomone,

mokymasis skaitmeninėse platformose šiuolaikiniams vaikams labai priimtina mokymosi forma. Mokiniui įdomu, jis įsitraukia, reikia mažiau išorinės kontrolės. Pastebi žinių spragas. Turi daugiau galimybių patirti sėkmę, kai orientuojamės į atskiro mokinio gebėjimus, mokymosi tempą.

Septintos klasės mokinio sukurtos knygelės apie senovės graikų dievų pasaulį ištraukos

Mokytoja teigia:

Naudojantis platforma galima stebėti mokinių asmeninę pažangą, o mokinys, pats tai stebėdamas, tampa motyvuotesnis. Personalizuotas mokymasis didina mokinio įsitraukimą į visus su mokymosi procesu susijusius sprendimus, tokius kaip: mokymosi tikslų numatymas, savo veiklos planavimas ir plano įgyvendinimas, nuolatinis mokymosi proceso apmąstymas, įsivertinimas. Platforma leidžia, taikant savivaldų mokymąsi, klaidas laikyti dar vienu žingsniu į sėkmę, leidžiančiu geriau pažinti save, gauti vertingos informacijos apie mokymosi procesą ir siekiamą rezultatą. Be to, tai motyvuoja išbandyti naujus, dar nebandytus problemų sprendimo būdus, gebėjimą priimti išmintingus, patikrintus ir pagrįstus sprendimus.

Personalizuoto mokymosi galimybės

Kuriant personalizuoto mokymosi galimybes, mokantis istorijos, geografijos, etikos ir tikybos, itin svarbu: susieti mokymosi turinį (tai, ko reikia mokytis) su mokinio asmeniniais mokymosi ypatumais (mokymosi stiliumi, interesais), realiu laiku teikti grįžtamąjį ryšį, informuoti apie padarytą pažangą ir tokiu būdu įgalinti mokinį tęsti mokymąsi, stiprinti mokymosi motyvaciją. Skaitmeninės mokymo ir mokymosi priemonės suteikia mokytojui ir mokiniui tokias galimybes. Mokytojos pasakoja:

  • Personalizuoto ugdymo procese mokiniai dalyvauja patys, jie patys kuria savo mokymosi turinį. Mokiniai turi galimybę stebėti savo asmeninę pažangą, gauna galimybę ugdytis laiko įgūdžius, kelti tikslą ir diskusinius klausimus, daryti išvadas.
  • Svarbu pabrėžti, kad sunkiau besimokantiems ir motyvacijoms neturintiems mokiniams suvokti savo asmeninę pažangą per personalizuotas mokymosi platformas gali būti ypač sunku. Čia į pagalbą turi ateiti mokytojas.
  • Visų pirma mokinys turi galimybę įsivertinti
    ne tik savo žinias, bet ir kitus gebėjimus (saulutė).
  • Kadangi mokinio atliktos užduotys kaupiamos platformoje,mokinys visada turi galimybę palyginti jau atliktas užduotis ir pamatyti naujai įgytus gebėjimus (dalyko žinios, techniniai gebėjimai, kūrybiškumas ir t. t.).
  • Mokinys turi galimybę įsivertinti, „pamatyti“ save visos klasės kontekste, palyginti savo ir kitų atsakymus, atliktus darbus.

Mokinių mokymosi pasiekimų ir mokinių refleksijų, atliktų darbų analizės pagrindu mokytojas priima sprendimus dėl tolesnio mokomojo dalyko turinio individualizavimo, užduočių pobūdžio, kad paskatintų kiekvieną mokinį mokytis, patirti sėkmę mokantis tiek klasėje, tiek namuose, t. y. mokantis savarankiškai.

Aida Norvilienė

2021-12-31