Klaipėdos universiteto ir Mokyklų tobulinimo centro projektas ,,Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“ (projektą finansuoja Europos Sąjunga (projekto Nr. S-DNR-20-4), pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Title Image

Pradinis ugdymas
(asmeninė pažanga ir personalizuotas mokymas(is))

ASMENINĖ PAŽANGA IR PERSONALIZUOTAS MOKYMAS. PRADINIŲ KLASIŲ MOKYTOJŲ PATIRTIS DIRBANT SU SKAITMENINĖMIS PROGRAMOMIS

Kiekvienas mokinys daro pažangą. Tačiau mokinių pažanga apima kur kas daugiau parametrų nei atsiskaitymų ir testų vertinimas. Todėl ir mokinių daromos pažangos stebėjimas bei vertinimas – sudėtingas ir daugiaaspektis procesas. Kas yra asmeninė pažanga? Kokius jos komponentus derėtų vertinti? Kokias asmeninės mokinių pažangos vertinimo galimybes, naudodami skaitmenines platformas, įžvelgia mokytojai? Atsakydami į šiuos klausimus, pasitelksime projekte dalyvavusių mokytojų patirtį.

Personalizuotas mokymasis, t. y. aktyvus mokinio įsitraukimas į mokymąsi, yra ne tik vienas iš galimų asmeninės pažangos matavimo parametrų, bet ir ugdymo organizavimo principas, vienas iš asmeninės pažangos veiksnių. Kaip tai vyksta ugdymo praktikoje, patirtimi dalijasi su Eduten ir LearnLab platformomis dirbantys pradinių klasių mokytojai.

Duomenų analitika ir asmeninės pažangos vertinimas

Norint įvertinti mokinių daromą pažangą, reikia duomenų. Eduten platforma teikia daug galimybių rinkti duomenis ir vizualiai pamatyti mokinių mokymosi ypatumus realiuoju metu. Štai keletas pavyzdžių.

Mokymosi analitika. Pirmosios klasės mokinių individualių užduočių atlikimo duomenys

Paveiksle matome mokinių turimų matematinių įgūdžių vertinimą, pažymėtą spalvomis. Balta spalva rodo, kad mokinys neatliko pakankamai užduočių įgūdžių lygiui nustatyti, žalia spalva – geri įgūdžiai, oranžinė spalva – vidutiniai, raudona spalva – silpni. Mokytoja paveikslo duomenis komentuoja taip:

Pateikti duomenys padeda vizualiai pamatyti, kokiose srityse mokiniai turi dar pasimokyti, įdėti daugiau pastangų. Matydama duomenis, pamokų metu galiu skirti daugiau dėmesio visos klasės silpnosioms sritims (pažymėtos raudonai, pvz., apatinė horizontalė). Taip pat pamokų metu galiu skirti daugiau dėmesio mokiniams, kurių „langeliai yra raudoni“ (dvi vertikalės). Mokiniai, kurių „langeliai yra žali“, gali dirbti su papildoma medžiaga… Žinodama, kokie yra mokinių įgūdžiai kiekvienoje pamokoje, kokios mokinių silpnosios ir stipriosios pusės, galiu planuoti, kaip individualizuoti darbą tiek Eduten, tiek tradicinėse pamokose.

Tokia informacija padeda mokytojui suprasti, kuriems mokiniams sekasi, o kuriems reikia pagalbos. Silpnesniems mokiniams mokytojas parenka jų gebėjimų lygį atitinkančias užduotis, stipresniems sudaro sąlygas imtis iššūkio ir rinktis sudėtingesnes užduotis. Pasak cituotos mokytojos, ruošdamasi pamokai, ji peržvelgia ankstesnių pamokų duomenis ir pagal turimą informaciją planuoja pamoką.

Eduten platforma įgalina mokytojus kaupti duomenis apie visos klasės ir pavienių mokinių mokymąsi ilgesnį laiką. Taip išryškėja mokinių ir visos klasės daroma pažanga, kuriose srityse ji ryškiausia, o kuriose nežymi.

Antrosios klasės mokinių matematikos pamokoje daroma pažanga pagal atskirus rodiklius

Eduten platformoje fiksuojamas ir laikui bėgant gerėjantis užduočių atlikimo tikslumas, atliktų teisingų skaičiavimų vidurkis, didėjantis užduotims atlikti skirtas laikas, surinktų per minutę taškų skaičius, aktyvumas mokantis. Mokytoja pusantro mėnesio trukusio mokymosi ciklo rezultatus komentuoja taip:

Mokinių skaičiavimo tikslumas auga, skiriamas laikas – taip pat, daugiau taškų surenkama per minutę. Nelabai aktyvius mokinius skatinu atlikti užduotis, sudarau galimybes atlikti užduotis ir kitu laiku nei tik kompiuterių klasėje.

Tokiu pačiu principu mokytoja stebi ir kiekvieno mokinio asmeninę pažangą, fiksuoja stipriąsias ir silpnąsias mokymosi puses. Silpnesniems mokiniams sumažina užduočių skaičių, parenka lengvesnes užduotis. Stipresniuosius ragina imtis sudėtingesnių užduočių.

Pavyko mokinius paskatinti rinktis sudėtingesnes užduotis: anksčiau mokiniai rinkdavosi lengviausias, o vėliau pradėjo rinktis sunkiausio lygio. Analizuodama duomenų lenteles matau, kuriuos mokinius reikia dar paskatinti, nes jų pasirinkimas – vis dar lengviausios užduotys.

Pasak mokytojų, ugdymo individualizavimas ir diferencijavimas, kad kiekvienas vaikas padarytų maksimaliai jo gebėjimus atitinkančią pažangą, tampa Eduten platformą naudojančio mokytojo kasdienybe.

LearLab platformoje duomenys renkami kitu principu. Čia mokytojas turi galimybę kaupti visus skirtingais įrankiais atliekamus mokinių darbus. Duomenų analizė čia kokybinio pobūdžio, atliekama lyginant to paties mokinio veiklą prieš savaitę, mėnesį, pusmetį. Mokytojai džiaugiasi, kad sistemingai dirbant platformos siūlomais įrankiais, gerėja mokinių kruopštumas, darbai tampa įvairesni, įdomesni, turi daugiau detalių. Įsivertinti ugdomas savybes čia padeda sudaromi klasės ir pavienių mokinių profiliai, nusakantys kalbinių gebėjimų, kritinio mąstymo, tinklo etiketo, savęs vertinimo, mokėjimo mokytis gebėjimus, taip pat erdvinio, natūralistinio, vidinio asmeniškojo, muzikinio, loginio matematinio, kinestetinio intelektų raiškos pobūdį.

Ketvirtosios klasės ir vieno mokinio profilių pavyzdžiai

Šie duomenys naudojami planuojant ir organizuojant mokymąsi, pavieniams mokiniams parenkant jų gebėjimus, asmenybės savybes, pomėgius bei interesus atitinkančias užduotis, sudarant sąlygas rinktis ir būti atsakingiems už mokymąsi bei daromą pažangą.

Mokymosi analitika grįstas personalizuotas mokymasis

Mokymosi duomenų analitikos pavyzdžiai, pristatant asmeninės pažangos stebėsenos galimybes dirbant su Eduten ir LearnLab platformomis, aptarti personalizuoto mokymosi kontekste, kai ugdymo procesas maksimaliai orientuotas į asmeninių mokinių savybių atskleidimą ir galimybių jų ugdymuisi sudarymą. Turėdami informacijos apie mokinių mokymąsi ir daromą pažangą, mokytojai:

  • skatina mokinius priimti sprendimus dėl mokymosi tempo, būdo, mokymuisi skiriamo laiko;
  • pateikia mokinių smalsumą žadinančias, jų interesus atitinkančias užduotis;
  • sudaro galimybę rinktis užduočių atlikimo tempą, priemones, temos aspektą;
  • teikia paramą ir konsultuoja mokinius;
  • skatina imtis atsakomybės už mokymąsi ir su juo susijusius sprendimus.

Rūta Girdzijauskienė

2021-12-31