Klaipėdos universiteto ir Mokyklų tobulinimo centro projektas ,,Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“ (projektą finansuoja Europos Sąjunga (projekto Nr. S-DNR-20-4), pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Title Image

Kalbinis ugdymas
(Giluminis / visuminis mokymasis)

GILUMINIS IR VISUMINIS UGDYMAS. KALBŲ MOKYTOJŲ PATIRTIS DIRBANT SU SKAITMENINĖMIS PROGRAMOMIS

Giluminis mokymasis padeda mokiniams geriau suprasti, suvokti mokomąją medžiagą, o ne tik įsiminti jos atskiras detales. Toks mokymasis kalbinio ugdymo kontekste yra itin aktualus, kadangi mokiniai, mokydamiesi gimtosios kalbos ir literatūros bei užsienio kalbų, turi įgyti tokių gebėjimų, kurie yra itin svarbūs tolesniam mokymuisi ir gyvenimui, nesvarbu, kokią specializaciją ar profesiją jie pasirinks ateityje. Visuminis mokymasis siekia visybiškai aktyvinti ir ugdyti mokinio asmenybę (intelektą, emocijas, vaizduotę, kūną). Kalbinio ugdymo kontekste visuminis mokymasis yra siejamas ir su integracine kalbinio ugdymo prigimtimi, kai integruojamas kalbos ir literatūros mokymasis. Mokantis kalbų, neišvengiamos sąsajos su visais mokomaisiais dalykais. Projekte dalyvavę kalbų mokytojai naudojosi LearnLab platforma, kuri remiasi giluminio ir visuminio ugdymo sampratomis, orientuojantis į XXI a. kompetencijų ugdymą, ugdymo turinio integraciją, savivaldį ugdymą, formuojamąjį vertinimą, remiantis M. Fullano giluminio mokymosi, A. Gardnerio daugialypių intelektų ir A. Banduros savivaldaus mokymosi teorijomis.

LearnLab platforma padeda mokytojams kurti giluminio ir visuminio mokymosi patirtis mokiniams:

  • Platformos įrankiai, tokie kaip IdeaLab, StoryLab, CoLab, padeda kuriant interaktyvią, įtraukiančią mokymosi aplinką, kuri įvairiu turiniu / vaizdais / garsais padidina mokinių galimybes geriau suvokti sąvokas ir ryšius.
  • Užduotys su IdeaLab, StoryLab įrankiais sudaro sąlygas mokiniams pasirinkti mokymosi stilių, tempą, o mokytojų sukurtos CoLab užduotys leidžia mokiniams jas atlikti nerungtyniaujant su kitais mokiniais.
  • LearnLab platformoje mokiniai gali rasti medžiagos, susistemintos pagal bazines sąvokas (pvz., demokratija ir pilietiškumas), ugdomus mokinių gebėjimus (pvz., analizuoti, diskutuoti, bendradarbiauti). Tai padeda mokiniams atsirinkti reikalingą medžiagą, ją interpretuoti, apibendrinti, vizualizuoti.
  • LearnLab platformos įrankiai praplečia mokinių galimybes kūrybiškai pateikti atliktus darbus, naudojantis įvairiomis medijomis (vaizdo, garso ir kt.).

Interaktyvi mokymosi aplinka. LearnLab platformoje mokytojai pamokoje naudojasi įvairiais interaktyviais įrankiais, padedančiais aktyvinti mokinių mąstymą, atskleisti ryšius tarp analizuojamų reiškinių, naudoti įvairias mokymo strategijas.

Mokinių aktyvinimo būdai naudojant LearnLab platformos įrankius

Pateiktas lietuvių kalbos pavyzdys, kai pamokos pradžioje mokinių mąstymui suaktyvinti mokytoja naudojo CoLab įrankyje esančią interaktyvių klausimų ir užduočių funkciją. Pamokos metu mokiniai porose kūrė minčių žemėlapį, o pabaigoje apibendrino tai, ką išmoko.

Mokymosi stiliaus, tempo pasirinkimo galimybės. Kiekvienas mokinys mokosi skirtingu tempu ir stiliumi, LearnLab platformoje mokiniai gali savo tempu atlikti užduotis, atsakyti į interaktyviu būdu jiems pateiktus klausimus, o mokytojai – kiekvienam suteikti grįžtamąjį ryšį.

Giluminio mokymosi užduočių, naudojant LearnLab platformos įrankius, pavyzdžiai

Pavyzdyje matyti CoLab įrankyje pateiktos įvairios užduotys: žodžių debesis, atvirieji klausimai, pasirenkamieji atsakymai ir mokytojos komentarai, ką tai duoda mokiniams.

Susistemintos medžiagos naudojimas. Mokytojai, skirdami užduotį mokiniams, pateikia jiems nuorodų, kaip reikėtų ieškoti informacijos, kokios yra esminės nagrinėjamo reiškinio sąvokos, kokius gebėjimus jie lavins atlikdami užduotį. Pavyzdžiui, mokytojas paruošia minčių žemėlapio užduotį ir nurodo, kokius gebėjimus (minčių kategorizavimas, struktūravimas, teksto kūrimas ir kt.) jie lavinsis, kurdami žemėlapį. Paspaudę tas nuorodas, mokiniai gauna užuominų (simbolių, paveikslėlių), kurios gali padėti ugdytis minėtas sritis ir gilinti temos supratimą.

Minčių žemėlapio užduotis

Kūrybiškas darbų pateikimas. Mokiniai, atlikdami kūrybinius ar tiriamuosius darbus, įsigilina į analizuojamą temą ir, naudodami savo ar platformos bibliotekos išteklius, parengia bei pristato kūrybinius darbus pasitelkdami pasakojimą, paveikslus, vaizdo ir / ar garso įrašus. Toks kūrybinis darbas sutelkia turimas kompetencijas, padeda ugdyti įvairių sričių gebėjimus.

Eglė Pranckūnienė
2021-12-31