Klaipėdos universiteto ir Mokyklų tobulinimo centro projektas ,,Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“ (projektą finansuoja Europos Sąjunga (projekto Nr. S-DNR-20-4), pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Title Image

Gamtamokslinis ir matematinis ugdymas
(įtraukusis ugdymas ir mokinių įsitraukimas)

ĮTRAUKUSIS UGDYMAS IR MOKINIŲ ĮSITRAUKIMAS. GAMTAMOKSLINIO IR MATEMATINIO UGDYMO MOKYTOJŲ PATIRTIS

Gamtamokslinio ir matematinio ugdymo sėkmei užtikrinti svarbus mokinių įsitraukimas į mokymąsi. Mokinių įsitraukimui reikia sudaryti galimybes matematikos, fizikos, chemijos ir biologijos pamokose rinktis mokymosi užduotis, atlikti jas individualiu tempu, dirbti grupėse ir bendradarbiauti mokantis porose. Skaitmeninės mokymo ir mokymosi priemonės kuria įtraukaus mokymosi galimybes. Kaip mokinių darbas su skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis pamokose įtraukia į aktyvią mokymosi veiklą? Kiek ir kaip skaitmeninės mokymosi priemonės talkina įgyvendinant įtraukųjį ugdymą matematikos ir gamtamokslinio ugdymo pamokose? Pagrindinės mokyklos gamtamokslinio ir matematinio ugdymo mokytojai dalijasi patirtimi, sukaupta dirbant su dviem skaitmeninėmis programomis Eduten ir LearnLab.

Mokinių individualių gebėjimų pažinimo galimybės

Mokydamiesi gamtos mokslų (fizikos, chemijos, biologijos) ir matematikos mokiniai susiduria su skirtingomis problemomis (nevienodi gebėjimai, patirtys, interesai), tačiau mokomųjų dalykų siekiniai yra bendri visiems tos mokymo programos mokiniams. Skaitmeninės programos sudaro sąlygas pastebėti kiekvieno mokinio skirtybes, daromą pažangą ir laiku reaguoti į iškilusias mokymosi problemas bei įgalinti mokinius toliau mokytis.

Mokytoja dalijasi patirtimi apie knygos kūrimą LearnLab platformoje:

Analitika leido pamatyti kiekvieno mokinio įsitraukimą į mokymosi procesą, sėkmes ir nesėkmes, atskleidė bendras mokinių grupės problemas (mokėjimo mokytis, kritinio mąstymo, erdvinio mąstymo, savęs vertinimo), ir tai padėjo priimti sprendimus, kaip toliau organizuoti mokymąsi.

Minčių žemėlapių kūrimas LearnLab platformoje (8 kl. fizikos pamoka)

Kiti šios užduoties klasėje darbai atskleidė mokinių individualų požiūrį į fizikos reiškinius, mokinių pasirinktos iliustracijos, reikšminiai žodžiai ir jų aprašymai liudijo kiekvieno savitus gebėjimus (kritinio mąstymo, mokėjimo mokytis, savęs vertinimo ir pan.).

Skaitmeninė platforma Eduten leidžia, atsižvelgiant į mokinio asmeninius gebėjimus ir jo ypatumus, individualizuoti tiek užduočių skaičių, sudėtingumą, tiek mokomojo dalyko turinį (temas). Mokytoja pasakoja:

Eduten platforma leido atskleisti kiekvieno vaiko potencialą, aiški ir išsami analitika padėjo pamatyti kiekvieno sėkmes ir kliuvinius. Kiekvienam mokiniui pritaikytos užduotys ir galimybė pasirinkti užduotis padėjo ugdytis pasitikėjimą savimi ir stiprino mokymosi motyvaciją.