Klaipėdos universiteto ir Mokyklų tobulinimo centro projektas ,,Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“ (projektą finansuoja Europos Sąjunga (projekto Nr. S-DNR-20-4), pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Title Image

Gamtamokslinis ugdymas
(Giluminis / visuminis mokymasis)

GILUMINIS IR VISUMINIS MOKYMASIS. GAMTAMOKSLINIO IR MATEMATINIO UGDYMO MOKYTOJŲ PATIRTIS

Giluminiam mokinių mokymui(si) užtikrinti gamtamokslinio ir matematinio ugdymo pamokose svarbu: sudaryti galimybes rinktis individualų mokymosi tempą, padėti kiekvienam mokiniui visapusiškai pažinti ir įsigilinti į naują temą, įtvirtinti naujas žinias bei gebėjimus. Skaitmeninės mokymo ir mokymosi platformos, kuriose integruoti dirbtinio intelekto ir mokymosi analitikos įrankiai, padeda įgyvendinti giluminį mokymąsi pamokose. Kita vertus, mokymosi sėkmei užtikrinti svarbus ir visuminis mokymas(is), t. y. mokinių ne tik intelektinis, bet ir emocinis įsitraukimas. Skaitmeninėse platformose matematikos ir gamtamokslinio mokymo turinio žaidybinimas (angl. gamification) padeda iš esmės žadinti mokinių emocijas pamokose. Kokiose situacijose ir kaip pasireiškia giluminis ir visuminis mokymasis gamtamokslinio ir matematinio ugdymo pamokose? Pagrindinės mokyklos gamtamokslinio ir matematinio ugdymo mokytojai dalijasi patirtimi, sukaupta dirbant su dviem skaitmeninėmis platformomis Eduten ir LearnLab.

Mokantis tiek gamtos mokslų (fizikos, chemijos, biologijos), tiek matematikos skaitmeninėse mokymo(si) platformose pateikiamos individualios ar grupinės užduotys sudaro sąlygas mokiniams ieškoti ir rasti originalius užduoties atlikimo būdus ir taip atrasti naujai nagrinėjamos temos kontekstus, konstruoti savo supratimą. Matematikos mokytoja dalijasi patirtimi apie užduoties kūrimą LearnLab platformoje: mokiniai ieško tinkamiausio pavyzdžio ar iliustracijos, apsvarsto kelis variantus, nesitenkina pirmu rastu. Analizuojant jų pateiktas refleksijas, galima pastebėti, kad jie į tai įsigilina.

Giluminį mokymąsi skatinančios LearnLab platformos užduotys (8 kl., matematikos pamoka)

Mokydamiesi daugianario daugybos iš vienanario mokiniai, bendradarbiaudami porose, Colab įrankiu kūrė užduotį bendraklasiams. Kiekvienos grupės darbas atskleidė mokinių individualų požiūrį į su tema susijusią informaciją, t. y. į ką svarbu atkreipti dėmesį, ką įsiminti, į ką įsigilinti. Skaitmeninė mokymo(si) programa sudarė sąlygas kiekvienam mokiniui rasti reikiamas priemones norimai idėjai įgyvendinti. Mokiniai, pateikdami savo refleksijas, pažymėjo, jog atlikdami užduotį porose jie galėjo geriau įsigilinti į pamokos temą, ir buvo smagu. Taigi, skaitmeninės mokymo(si) priemonės pateikiamos užduotys sudaro sąlygas visuminio mokymosi galimybėms pamokose, t. y. padeda mokiniams emociškai įsitraukti į mokymąsi.

Skaitmeninėje platformoje Eduten matematikos užduotims žaidybinti skiriamas didelis dėmesys. Mokytojas gali individualiai ir visai klasei paskirti skirtingo sudėtingumo užduotis, kurias reikia atlikti siekiant apdovanojimo (laimėjimo). Užduotyse gausu animacijos elementų. Mokytoja pasakoja:

Mokiniai labai įsitraukia siekdami apdovanojimų, be to, daugumai mokinių patinka mokytis matematikos atliekant įvairias animacines užduotis. Mokiniai žaidybinėje aplinkoje greičiau supranta, kaip matematikos žinios jiems gali padėti gyvenime. O toks žaidybinis įsitraukimas daugumai klasėje padeda geriau mokytis matematikos.

Mokinių refleksija Eduten platformoje (7 kl., matematikos pamoka)

Paveiksle pateiktoje informacijoje atsiskleidžia septintosios klasės mokinių emocijos, atliekant matematikos užduotis, liudijančios jų įsitraukimą į mokymąsi ir užduočių atlikimą. Kaip pažymi matematikos mokytojai, mokiniai skaitmeninėje platformoje pateikiamas žaidybines užduotis atlieka noriau nei pratybų ar kituose sąsiuviniuose. Galimybė mokytojams individualizuoti matematikos mokymo(si) užduotis, padėti mokiniui patirti sėkmę atliekant jam įveikiamas užduotis, didina mokinių pasitikėjimą savo jėgomis, motyvuoja juos toliau mokytis.

Gražina Šmitienė

2021-12-31