Klaipėdos universiteto ir Mokyklų tobulinimo centro projektas ,,Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“ (projektą finansuoja Europos Sąjunga (projekto Nr. S-DNR-20-4), pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Title Image

Gamtamokslinis ir matematinis ugdymas
(asmeninė pažanga ir personalizuotas mokymas(is))

ASMENINĖ PAŽANGA IR PERSONALIZUOTAS MOKYMASIS. GAMTAMOKSLINIO IR MATEMATINIO UGDYMO MOKYTOJŲ PATIRTIS DIRBANT SU SKAITMENINĖMIS PROGRAMOMIS

Asmeninės pažangos ir su ja susijusių pokyčių stebėjimas yra didelis iššūkis ne tik mokytojui, bet ir mokiniui. Skaitmeninės mokymo ir mokymosi priemonės kuriamos tam, kad perimtų dalį mokytojo rutininio darbo bei padėtų mokytojui pastebėti, fiksuoti kiekvieno mokinio pažangos žingsnius, priimti tinkamiausius sprendimus dėl mokymosi turinio, suasmeninti mokymosi tikslus, nustatyti, kokios ir kurioje srityje pagalbos reikia mokiniui, t. y. kurti personalizuoto mokymosi aplinką. Kita vertus, skaitmeninės mokymosi priemonės įgalina mokinį fiksuoti pažangą, priimti sprendimus, susijusius su savarankišku mokymusi, išmokti kelti mokymosi tikslus. Kokiose situacijose ir kaip pasireiškia mokinio asmeninė pažanga? Kas ir kodėl skatina mokinius (pa)stebėti daromą pažangą? Kokius sprendimus priima mokytojai, gamtos mokslų ir matematikos pamokose kurdami personalizuoto mokymosi galimybes? Pagrindinės mokyklos gamtamokslinio ir matematinio ugdymo mokytojai dalijasi patirtimi, sukaupta dirbant su dviem skaitmeninėmis platformomis – Eduten ir LearnLab.

Mokinių gebėjimų pažinimas ir asmeninės pažangos stebėjimo galimybės

Mokydamiesi gamtos mokslų (fizikos, chemijos, biologijos) ir matematikos, mokiniai susiduria su skirtingomis problemomis (skirtingi gebėjimai, patirtys, interesai), tačiau mokomųjų dalykų siekiniai yra bendri visiems. Skaitmeninės platformos sudaro sąlygas pastebėti kiekvieno mokinio skirtybes, daromą pažangą ir laiku reaguoti į kilusias mokymosi problemas, įgalinti mokinius tolesniam mokymuisi.

Mokytoja dalijasi patirtimi apie knygos kūrimą LearnLab platformoje:

Analitika leido pamatyti kiekvieno mokinio įsitraukimą į mokymosi procesą, sėkmes ir nesėkmes. Pamatyti bendras mokinių grupės problemas ir priimti sprendimus dėl tolesnio mokymosi organizavimo.

Knygos kūrimas LearnLab platformoje ir mokytojos įžvalgos (8 kl., fizikos pamoka)

Kiti šios užduoties klasėje darbai padėjo atskleisti mokinių požiūrį į fizikos reiškinius. Mokinių pasirinktos iliustracijos, vaizdo siužetai, pateikiami pavyzdžiai ir jų aprašymai liudijo kiekvieno gebėjimus (tinklo etiketo, mokėjimo mokytis, savęs vertinimo ir kt.). Atlikdami šias užduotis, mokiniai galėjo atskleisti savo gebėjimus ir požiūrį į nagrinėjamą temą, rasti reikiamas priemones idėjai įgyvendinti. Mokiniai, atlikę užduotį, pateikė savo refleksijas ir įsivertino daromą pažangą. Atlikta užduotis ir jos refleksija suteikė mokytojui galimybę priimti sprendimus dėl mokymo diferencijavimo ir individualizavimo.

Eduten platforma suteikia galimybę pamatyti mokinių matematikos (ir ne tik) gebėjimus, turimas matematikos žinias. Ši skaitmeninė mokymo ir mokymosi platforma leidžia mokytojui individualizuoti mokymosi užduotis ir realiu laiku matyti daromą mokinio ir visos klasės pažangą. Atsižvelgiant į tai, planuojamas ugdymo procesas pamokose. Mokytojos pasakoja:

  • Analizuodama mokinio mokymosi duomenis, galiu keisti užduočių pamokoje planavimą. Pavyzdžiui, kartojame temą, kurią suprasti mokiniui ar keliems mokiniams arba individualiais atvejais sekėsi sunkiau. Tiems mokiniams siūlomos matematikos konsultacijos, kurių metu galime likviduoti susidariusias spragas.
  • Puikiai dera įprasto mokymosi ir mokymosi virtualioje aplinkoje galimybės: mokiniai noriai ir atsakingai mokosi, siekia pažangos. Mokinius motyvuoja iš karto matomi įvertinimai, vizualiai pateikiama informacija, galimybė siekti individualios pažangos, pamatyti savo klaidas ir skirti laiko joms taisyti. Vaikus motyvuoja galimybė dirbti savo tempu.
  • Klasės mokiniai iš temos 7 kl. „Matai ir matavimai“ pelnė septynis medalius. Geriausią rezultatą pelnęs mokinys (pirmas) parodė aukštesniuosius mąstymo gebėjimus (rinkosi dvi sunkias užduotis, jas atliko gana tiksliai ir greitai); trečias mokinys pasirinko lengvesnį kelią, jo atlikimo sparta žemesnė, tai rodo žemesnius matematinius gebėjimus. Šie duomenys leidžia geriau pažinti mokinius ne tik pagal jų žinias, bet ir pagal matematinius gebėjimus. Tai leidžia tinkamai diferencijuoti ir individualizuoti mokymą klasėje.

Mokinių pasiekimų vizualizacija Eduten platformoje (7 kl., matematikos pamoka)

Paveiksle pateiktoje informacijoje vaizdžiai parodomi klasės ir kiekvieno mokinio pasiekimai: užduočių atlikimo tikslumas, greitis, mokinio pasirenkamų užduočių pobūdis, sudėtingumo lygmuo. Surinkta informacija vizualizuojama tiek mokinio, tiek visos klasės lygmenimis. Iš taip pateiktos informacijos mokytojas gali pastebėti mokiniui ar mokinių grupei kilusius sunkumus ir numatyti būdus jiems įveikti.

Personalizuoto mokymosi galimybės

Kuriant personalizuoto mokymosi galimybes gamtos mokslų (fizika, chemija, biologija) ir matematikos pamokose itin svarbu: susieti mokymosi turinį (tai, ko reikia mokytis) su mokinio asmeniniais mokymosi ypatumais (mokymosi stiliumi, interesais), realiu laiku teikti grįžtamąjį ryšį, informuoti apie padarytą pažangą ir tokiu būdu įgalinti mokinį tęsti mokymąsi, stiprinti mokymosi motyvaciją. Skaitmeninės mokymo ir mokymosi platformos suteikia mokytojui ir mokiniui tokias galimybes. Mokytojos pasakoja:

  • Su Eduten pagalba greitai gaunu informaciją apie sunkumus, su kuriais susidūrė mokinys, t. y. pamatau, kaip sekėsi klasei ir kiekvienam mokiniui, galiu kiekvienam individualiai paskirti atskiras temas (pakartoti), parinkti užduočių skaičių ir sudėtingumą, kad mokinys patirtų sėkmę, kad galėtų pasitikėti savo jėgomis.
  • Pamokos pabaigoje LearnLab aplinkoje mokiniai apgailestavo, kad pamoka greitai baigėsi, klausė, kada vėl galės atlikti užduotis, įsivertino savo pasiekimus.

Mokinių mokymosi pasiekimų ir mokinių refleksijų, atliktų darbų analizės pagrindu, mokytojas priima sprendimus dėl tolesnio mokomojo dalyko turinio individualizavimo, užduočių pobūdžio, kad kiekvieną mokinį paskatintų mokytis, sudarytų galimybę patirti sėkmę tiek mokantis klasėje, tiek atliekant namų darbus.

Gražina Šmitienė

2021-12-30