Klaipėdos universiteto ir Mokyklų tobulinimo centro projektas ,,Dirbtinis intelektas mokyklose: mokymosi analitikos plėtojimo scenarijai modernizuojant bendrąjį ugdymą Lietuvoje“ (projektą finansuoja Europos Sąjunga (projekto Nr. S-DNR-20-4), pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

Title Image

Gamtamokslinis ir matematinis ugdymas
(mokymasis bendradarbiaujant)

MOKYMASIS BENDRADARBIAUJANT. GAMTAMOKSLINIO IR MATEMATINIO UGDYMO MOKYTOJŲ PATIRTIS DIRBANT SU SKAITMENINĖMIS PROGRAMOMIS

Skaitmeninės mokymo ir mokymosi priemonės padeda ne tik individualiai mokytis, bet ir bendrauti, bendradarbiauti, mokytis grupėje. Matematikos ir gamtos mokslų pamokose mokinių grupėms skiriamos užduotys padeda jiems įsigilinti į mokomąją medžiagą, efektyviai bendrauti ir bendradarbiauti didesnėje ar mažesnėje grupėje. Kokios mokymosi bendradarbiaujant galimybės šių mokomųjų dalykų pamokose? Mokytojai dalijasi patirtimi, sukaupta dirbant su LearnLab skaitmenine platforma.

Mokydamiesi gamtos mokslų (fizikos, chemijos, biologijos) ir matematikos mokiniai susiduria su bendramokslių skirtybėmis (skirtingi gebėjimai, patirtys, interesai). Todėl mokydamiesi bendradarbiaujant jie gali papildyti turimas žinias, įgyti naujų žinių mokantis su kitais ar mokant kitus. Mokytoja dalijasi patirtimi dirbant LearnLab platformoje:

Atsižvelgiant į  mokymosi analitikos įžvalgas apie visos klasės stipriausias savybes, mokiniams buvo pasiūlyta įvairių mokymosi veiklų pamokoje. Viena iš jų – bendradarbiavimo užduotis su Colab. Po pamokos, analizuojant mokinių refleksijos duomenis, pastebėta, kad daugiausia teigiamų emocijų sukėlė komandose atlikta užduotis.

Bendradarbiavimo užduoties LearnLab platformoje refleksija (8 kl., fizikos pamoka)

Mokiniai, atlikdami grupinę užduotį fizikos pamokoje, turėjo įsigilinti ne tik į jos turinį, bet ir į socialinį vaidmenį (rašytojas, organizatorius ir kt.). Naudotas skaitmeninis įrankis Colab padėjo įsivertinti mokymąsi pamokoje, pažymint bendradarbiavimo veiklos įtraukumą: sekėsi puikiai, labai patinka dirbti komandoje.

Aštuntosios klasės mokiniai bendradarbiaudami kūrė mokymosi medžiagą ir užduotis kitiems klasės mokiniams, matematikos pamokoje mokė kitus, mokėsi iš kitų ir apibendrino savo mokymąsi. Matematikos pamokoje naudotas skaitmeninis Colab įrankis grupinėje veikloje padėjo mokiniams ne tik įsigilinti į naują temą, bet ir tobulinti bendradarbiavimo, mokymosi mokytis kompetencijas.

Mokinių refleksija LearnLab platformoje (8 kl., matematikos pamoka)

Pamokos pabaigoje mokiniai, aptardami grupinės veiklos rezultatus, pažymėjo, kad bendradarbiavimo skaitmeninėje platformoje metu tobulino savo mokėjimo mokytis ir bendradarbiavimo kompetencijas. Mokytoja pažymi:

Mokėjimo mokytis gebėjimai padeda mokiniams mokytis, jų mokymosi procesas tampa sąmoningas ir prasmingas. Svarbus ir savęs vertinimas, asmeninis interesas ir savo stipriųjų bei silpnųjų mokymosi pusių išsiaiškinimas.

Gražina Šmitienė

2021-12-30